Rada Nadzorcza

Zbigniew Okoński, Członek Rady NadzorczejArchiwum wiadomości

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Rybołówstwa Morskiego na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył program szkoleniowy Global Leadership Program na Wydziale Business Administration na Uniwersytecie stanu Michigan (USA). Prezes Zarządu ROBYG S.A. Członek Rady Nadzorczej „OMIG” S.A.

W latach 1991-1994 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Równolegle pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i Prezesa Rady Nadzorczej Banku Rozwoju Eksportu S.A.. Ponadto w 1995 roku pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej, w 1996 roku po odejściu z funkcji rządowych był Doradcą Prezesa Zarządu oraz Dyrektorem ds. Koordynacji Handlowej w Elektrim S.A., Członkiem Zarządu, Zastępcą Dyrektora Generalnego Elektrim-Volt S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Nafta Polska S.A., Od 1998 do 2007 roku był Wiceprezesem Zarządu Prokom Investments S.A., Członkiem Rady Nadzorczej, a później Prezesem Zarządu w Polnord S.A.   Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu ROBYG S.A..

Zgodnie ze złożonym przez Pana Zbigniewa Okońskiego oświadczeniem spełnia on kryteria niezależności z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki ani okoliczności, które skutkowałyby niespełnianiem przez Pana Zbigniewa Okońskiego kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE. Pan Zbigniew Okoński spełnia również kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.