Walne Zgromadzenie

Informacje ogólne

Walne Zgromadzenie spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Regulaminie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Najbliższe Walne Zgromadzenie

Najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. poniżej ogłasza porządek obrad zmieniony na żądanie akcjonariusza:

1)    otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)    wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)    stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)    przyjęcie porządku obrad;

5)    rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL‑MED S.A. oraz  Grupy Kapitałowej w 2019 roku;

6)    rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL‑MED S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL‑MED za rok obrotowy 2019;

7)    rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;

8)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL‑MED S.A. oraz  Grupy Kapitałowej w 2019 roku;

9)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL‑MED S.A. za rok obrotowy 2019;

10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL‑MED za rok obrotowy 2019;

11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2019;

12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

- Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,

- Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,

- Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;

13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

- Annie Marii Rozwadowskiej,

- Annie Piszcz,

- Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,

- Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,

- Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;

14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń;

15) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

16) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

17) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz przyjęcia tekstu jednolitego tego Regulaminu;

18) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki;

19) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki;

20) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.