Ład Korporacyjny

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. informuje, że stosuje się do zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie ,,Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", z wyjątkiem zasad opisanych poniżej.

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna stosuje w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów politykę różnorodności ze względu na płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe zwłaszcza poprzez podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, zapewnienie równego traktowania, prowadzenia rekrutacji i oceny osób zarządzających Spółką w oparciu o kryteria obiektywne.

Celem polityki różnorodności jest zagwarantowanie, że Spółka będzie zarządzana i kierowana przez osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych i możliwie zróżnicowanym doświadczeniu pożądanym na zajmowanym stanowisku.

Przejawem dbania o zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej jest powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu, a funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Annie Marii Rozwadowskiej. Ponadto stanowiska kluczowych menedżerów Spółki zajmowane są zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety.