Konsultacje specjalistyczne

MEDYCYNA PRACY

To wielodyscyplinarna dziedzina zajmująca się ochroną zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia,występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania z uwzględnieniem wpływu szkodliwości środowiska komunalnego.

Główne zadania medycyny pracy to:

  • analiza i ocena relacji zachodzących między stanem zdrowia a warunkami środowiska pracy osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych,szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy
  • współdziałanie z pracodawcami w rozpoznawaniu i ocenie narażenia zawodowego na czynniki fizyczne,chemiczne,biologiczne,psychospołeczne występujące w środowisku pracy oraz narażenia wynikającego ze sposobu wykonywania pracy,mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie
  • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i pobierającymi praktyczną naukę zawodu

Każdy pracodawca ma obowiązek ( Ustawa Kodeks Pracy )kierować pracowników na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy.  

Badanie profilaktyczne jest to badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na wskazanym stanowisku pracy,z uwzględnieniem czynników szkodliwych i warunków uciążliwych panujących w środowisku pracy i mogących wpływać na stan zdrowia pracownika.

Badanie profilaktyczne wstępne – przeprowadza się u nowych pracowników przed zatrudnieniem lub przy zmianie stanowiska pracy,gdy zmieniają się parametry środowiska pracy.

Badanie profilaktyczne okresowe – obowiązuje osoby już pracujące na danym stanowisku, przed upływem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie profilaktyczne kontrolne – dotyczy pracowników,którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.

W ramach medycyny pracy wykonujemy dodatkowo:

  • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych
  • badania osób ubiegających się o prawo jazdy ( wszystkie kategorie )
  • badania osób wykonujących zawód kierowcy
  • badania osób pływających na statkach żeglugi śródlądowej
  • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,kandydatów i studentów szkół wyższych
  • badanie osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego

Oddziały