Projekt unijny

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
www.mapadotacji.gov.pl

Nazwa Projektu: „Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!”,

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Beneficjent:

Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A.
ul. Zygmunta Słomińskiego 19/524
00-195 Warszawa
NIP: 5242593360
REGON: 140802685
KRS 0000275255

Partnerzy Projektu:

1.       Fundacją Medycyna i Sztuka
ul. Augustowska 51
61-051 Poznań
NIP: 7831728920
KRS 0000568100

2.       Akademią Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
NIP: 777-00-03-185

Okres Realizacji Projektu:

od 1.10.2018 do 31.12.2022 roku

Cel Projektu:
zahamowanie i ograniczenie następstw procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród kobiet w wieku 50-59 lat i mężczyzn w wieku 50-64 lata, mieszkających w województwie wielkopolskim, spełniających kryteria udziału w projekcie.

Planowane efekty:
Udział w konsultacjach lekarskich i fizjoterapeutycznych, zaleconych zabiegach terapeutycznych, zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej i zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzący do podjęcia pracy lub kontynuowania zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu:
 14 648 699,69 zł

Dofinansowanie:
13 908 699,69 zł

Ze środków europejskich:
12 451 394,73 zł

Strona Projektu:
www.rehabilitacja-dla-ciebie.pl